PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
ANBI - Algemene gegevens ANBI - Algemene gegevens

A. Algemene gegevens
 

Naam ANBI: Diaconale Beraadsgroep Regenboogkerk Epe  
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824121144
Website adres: www.regenboogkerk.nl
E-mail:
Adres: Dr. van Voorthuysenstraat 6
Postcode: 8162 HA
Plaats: Epe
Postadres: Beekstraat 33
Postcode: 8162 HA
Plaats: Epe

 

De diaconale beraadsgroep maakt onderdeel uit van de Gereformeerde Kerk te Epe, Regenboogkerk. Dit is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk te Epe en daarmee ook voor de diaconale beraadsgroep, als zelfstandig orgaan.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de beraadsgroep wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Bestuursvergaderingen vinden plaats in aanvulling met een zestal diaconaal medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het volgen en uitvoeren van het beleidsplan en het inzamelen en beheren van de financiële middelen.
 
C. Doelstelling/visie
Als diaconie willen we de gemeente ondersteunen bij het fungeren als  ‘helper voor degenen die geen helper hebben’. We willen dienstbaar zijn aan de samenleving, zoals verwoord in het beleidsplan van de Regenboogkerk. Geïnspireerd door Gods Woord en het voorbeeld van Jezus Christus proberen ook wij steeds opnieuw dienstbaar aan onze naasten, zowel binnen als buiten onze kerk.
 
D. Beleidsplan.
Bovengenoemde doelstelling/visie is nader uitgewerkt in het Werkplan van de Diaconale Beraadsgroep 2014-2018. Dit werkplan kunt u vinden via deze link .
 
E. Beloningsbeleid.
De diaconale beraadsgroep kent geen beloningsbeleid. Zowel de 3 bestuursleden als de zes diaconaal medewerkers voeren hun taak onbezoldigd uit. Alleen werkelijk gemaakte onkosten, zoals reiskosten, kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Elk jaar stelt de diaconale beraadsgroep dat ook een jaarverslag en jaarrekening op. Het jaarverslag is via deze link in te zien:

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de diaconie vertoont een grote mate van continuïteit. Voor de komende jaren wordt wel een groei verwacht in de bestedingen voor stille armoede/hulp. Een veranderende samenleving en zorgstelsel liggen daaraan ten grondslag.
 

terug
 
 

Exspecto
datum en tijdstip 19-01-2019 om 18.30 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 20-01-2019 om 19.00 uur
meer details

Clubben
datum en tijdstip 20-01-2019 om na de ochtenddienst
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.